21ம் நூற்றாண்டு மார்க்ஸ்

Figure-1-Marx_940கார்ல் மார்க்ஸ் (5 மே 1818 – 14 மார்ச் 1883) பிறந்த தினமான இன்று அவரை நினைவுகூரும் வகையில் இந்தத் தொடர் பகுதியை இங்கே தொடங்கி வைக்கிறேன்.

மார்க்சியத்தை விரிவாக விளக்கி ஆராய்வது அல்ல இதன் நோக்கம். அதற்கேற்ற ஆற்றலை இன்னமும் நான் வளர்த்துக்கொள்ளவில்லை. மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ் மூலநூல்களை முழுமுற்றாக வாசித்து புரிந்துகொள்வது என்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு வாழ்நாள் பணி. அதை மிகச் சமீபத்தில்தான் முறைப்படி தொடங்கியிருக்கிறேன். இந்தத் தொடர் மார்க்ஸ் குறித்து எழுதப்பட்ட இரண்டாம்பட்ச ஆதார நூல்களையே (Secondary Sources) பெரும்பாலும் சார்ந்து இருக்கப்போகிறது.

இந்தத் தொடரின் நோக்கங்கள் இரண்டு. முதலாவதாக, 21ம் நூற்றாண்டில் மார்க்ஸ் தேவைப்படுவாரா; ஆம் எனில் ஏன் என்னும் வினாவை எழுப்பி அதற்கு விடை தேடவேண்டும். இரண்டு, மார்க்சியம் குறித்து உலகம் முழுவதிலும் இப்போது நடைபெற்று வரும் விவாதங்களை அறிமுகப்படுத்தவேண்டும். இந்த இரண்டையும் செய்யத் தொடங்கும்போது மார்க்சியத்துக்கான ஓர் எளிய அறிமுகமும் இதிலிருந்து வெளிப்படும் என்று நம்புகிறேன்.

21ம் நூற்றாண்டு மார்க்ஸ் அடுத்த வாரம் ஆரம்பமாகும்.

0